24hmoney

VN30-INDEX

1,525.31 +9.15 (+0.60%)

Cập nhật lúc: 15:10:15 26/01

Xem bảng giá

Số lượng CP Tăng, Giảm, Không đổi

Phân bổ dòng tiền

Giá trị (tỷ đồng)

Chỉ số

KL (Nghìn CP)

GTGD (tỷ) 10,975
KL NN mua (CP) 26,338,600
KLGD (CP) 252,319,600
KL NN bán (CP) 21,370,300

NN mua ròng

Giá trị (tỷ đồng)

Blue chip - Các ông lớn

Top 30 mã có vốn hoá và sức ảnh hưởng lớn trên thị trường (VN-30)

Biểu đồ
Giá/KL
+/-

35.45

8,494,500 CP

+0.60

+1.72%

48.10

4,052,900 CP

-0.90

-1.84%

53.00

790,000 CP

+1.40

+2.71%

37.65

21,981,300 CP

+0.65

+1.76%

86.00

913,600 CP

-0.50

-0.58%

112.20

1,440,600 CP

+2.70

+2.47%

43.45

15,205,400 CP

+0.20

+0.46%

50.40

1,357,000 CP

+0.50

+1.00%

33.30

27,716,900 CP

+0.70

+2.15%

147.00

969,400 CP

-6.00

-3.92%

131.90

954,300 CP

+0.90

+0.69%

79.40

1,630,700 CP

+0.40

+0.51%

86.80

2,973,000 CP

-3.20

-3.56%

57.00

4,913,800 CP

+2.60

+4.78%

101.00

1,869,600 CP

+4.00

+4.12%

143.70

130,100 CP

-1.30

-0.90%

42.45

8,416,100 CP

-0.35

-0.82%

35.55

48,906,400 CP

+0.85

+2.45%

94.50

2,523,500 CP

-1.30

-1.36%

96.40

1,932,000 CP

+0.40

+0.42%

121.10

666,100 CP

-0.20

-0.16%

79.70

1,452,100 CP

+0.50

+0.63%

35.90

18,805,000 CP

+1.00

+2.87%

33.90

8,966,300 CP

+0.75

+2.26%

30.70

8,119,600 CP

+0.65

+2.16%

16.30

10,704,700 CP

-0.25

-1.51%

31.00

1,067,300 CP

-0.25

-0.80%

52.40

15,042,300 CP

+0.50

+0.96%

39.20

10,946,400 CP

-0.55

-1.38%

81.20

3,922,600 CP

+0.20

+0.25%