24hmoney

Blue chip - Các ông lớn

Top 30 mã có vốn hoá và sức ảnh hưởng lớn trên thị trường (VN-30)

Biểu đồ
Giá/KL
+/-

34.55

10,258,100 CP

-0.35

-1.00%

47.95

2,956,900 CP

+0.35

+0.74%

54.40

528,100 CP

+0.60

+1.12%

36.90

8,727,700 CP

0.00

0.00%

89.50

1,552,300 CP

+3.60

+4.19%

109.00

1,656,400 CP

-2.80

-2.50%

42.20

14,941,600 CP

+0.05

+0.12%

50.00

767,200 CP

-0.10

-0.20%

33.70

24,027,200 CP

+0.70

+2.12%

132.50

716,300 CP

+1.00

+0.76%

79.90

1,554,600 CP

+0.90

+1.14%

90.80

3,435,800 CP

+3.30

+3.77%

148.70

164,800 CP

-0.10

-0.07%

35.55

22,212,200 CP

+0.15

+0.42%

89.00

2,055,700 CP

-2.00

-2.20%

121.90

574,300 CP

+0.80

+0.66%

83.10

2,257,400 CP

0.00

0.00%

30.90

4,433,000 CP

+0.10

+0.32%

31.20

953,700 CP

+0.50

+1.63%

52.80

10,292,900 CP

+0.90

+1.73%

41.95

15,526,500 CP

+1.75

+4.35%