24hmoney

Đột biến khối lượng

Các mã có khối lượng giao dịch thay đổi lớn đáng chú ý

HOSE
HNX
UPCOM
Giá KLGD (x1k) KLGD TB (x1k) +/- %
BSI 39.00 1,822.10 521.41 +2.55 +7.00%
MIG 22.25 575.20 206.96 +1.45 +6.97%
PTC 45.50 562.00 266.18 +2.95 +6.93%
DQC 40.00 690.60 201.97 +2.50 +6.67%
EIB 37.45 2,943.40 570.84 +2.15 +6.09%
VPB 36.65 24,088.60 10,833.48 +1.20 +3.39%
BMP 61.50 300.40 65.84 +1.90 +3.19%
REE 69.00 745.20 368.48 +1.60 +2.37%
DBD 50.00 256.10 66.46 +0.30 +0.60%
DPG 58.00 1,903.20 625.54 +0.10 +0.17%
TV2 60.90 350.60 157.77 -0.30 -0.49%
TCD 22.00 907.20 436.04 -0.75 -3.30%
CTD 99.00 2,128.80 685.82 -3.70 -3.60%