24hmoney

Đột biến khối lượng

Các mã có khối lượng giao dịch thay đổi lớn đáng chú ý

HOSE
HNX
UPCOM
Giá KLGD (x1k) KLGD TB (x1k) +/- %
MIG 20.70 2,225.70 1,194.08 +1.35 +6.98%
PHC 16.35 1,092.70 456.36 +1.05 +6.86%
SGT 20.30 912.50 244.68 +1.30 +6.84%
DVP 50.80 280.20 47.79 +3.25 +6.83%
TEG 17.40 155.80 55.58 +1.10 +6.75%
TV2 55.00 327.50 141.42 +3.20 +6.18%
VSC 56.80 158.70 78.95 +3.10 +5.77%
BIC 23.05 352.10 132.49 +0.70 +3.13%
DPR 63.00 492.20 203.06 +1.50 +2.44%
CMX 15.40 658.50 261.03 +0.10 +0.65%
SBA 16.30 220.60 52.61 0.00 0.00%
VHC 44.20 3,294.40 1,919.38 -0.05 -0.11%