24hmoney

Đang tăng mạnh

Top 10 tăng mạnh lấy theo % tăng giá nhiều nhất và thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện: Giá của cổ phiếu >=15.000 VNĐ và Khối lượng giao dịch trung bình 10 phiên gần nhất >=100.000 cổ phiếu.

HOSE
HNX
UPCOM
CW
Biểu đồ
Giá/KL
+/-

39.00

1,822,100 CP

+2.55

+7.00%

22.25

575,200 CP

+1.45

+6.97%

45.50

562,000 CP

+2.95

+6.93%

40.20

52,200 CP

+2.60

+6.91%

39.00

1,587,000 CP

+2.50

+6.85%

31.70

2,787,000 CP

+2.00

+6.73%

16.65

645,000 CP

+1.05

+6.73%

40.00

690,600 CP

+2.50

+6.67%

66.00

607,000 CP

+4.10

+6.62%

69.00

4,715,200 CP

+4.00

+6.15%