menu
24hmoney
Tín hiệu
MSB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

(Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank)
12.85 +0.70 (+5.76%)

Cập nhật lúc 14:45:37 06/02

KL: 1,693,400 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE