menu
24hmoney
Tín hiệu
HCM (HOSE)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(Ho Chi Minh City Securities Corporation)
24.50 +0.10 (+0.41%)

Cập nhật lúc 13:02:24 29/03

KL: 1,839,600 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE