menu
24hmoney
Tín hiệu
CII (HOSE)

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh

(Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company)
13.90 -0.05 (-0.36%)

Cập nhật lúc 14:45:34 06/02

KL: 1,408,000 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE