menu
24hmoney
Tín hiệu
SVC (HOSE)

Công ty Cổ phần dịch vụ tổng hợp Sài Gòn

(Sai Gon General Service Corporation)
39.95 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 09:16:10 30/03

KL: 0 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE