menu
24hmoney
Tín hiệu
VIS (HOSE)

Công ty Cổ phần Thép Việt Ý

(Vietnam - Itaty Steel JSC)
10.25 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:45:54 30/05

KL: 0 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE