menu
24hmoney

Bài của Hoàng Hữu Huấn

Pro
Top 11 cổ phiếu được quan tâm. Nhiều cơ hội đầu tư cho nhịp tăng mới của thị trường 21-25/08/2023.
+ Bất động sản: DXG, CEO
+ Chứng khoán : SSI, VCI
+ Ngân hàng: STB
+ Thép: HPG
+ Đường: QNS
+ Xây dựng: HTN
+ Phân bón: DCM
+ Bán lẻ: PNJ
+ Năng lượng: BCG
+ Xây dựng: HTN
Xem chi tiết:
Nhà đầu tư lưu ý
Mã liên quan
Giá
Biểu đồ

27.00

+0.30 (+1.12%)

Biểu đồ mã HPG

45.80

+0.60 (+1.33%)

Biểu đồ mã QNS
Xem thêm Xem thêm
2 Bình luận 10 Chia sẻ
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ