menu
24hmoney
Tín hiệu
TPB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong

(Tien Phong Commercial Joint Stock Bank)
21.90 +0.05 (+0.23%)

Cập nhật lúc 14:45:49 29/03

KL: 1,440,900 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE