menu
24hmoney
Tín hiệu
EIB (HOSE)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam

(VietNam Export - Import Commercial Joint Stock Bank)
18.90 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 08:30:01 30/03

KL: 0 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE