menu
24hmoney
Tín hiệu
VSH (HOSE)

Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

(Vinh Son - Song Hinh Hydropower Joint Stock Company)
36.60 -0.15 (-0.41%)

Cập nhật lúc 14:45:39 06/02

KL: 42,600 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE