menu
24hmoney
Tín hiệu
REE (HOSE)

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh

(Refrigeration Electrical Engineering Corporation)
63.10 +0.60 (+0.96%)

Cập nhật lúc 14:45:06 06/06

KL: 850,900 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE