menu
24hmoney
Tín hiệu
QTP (UPCOM)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh

(Quang Ninh Thermal Power Joint Stock Company)
16.10 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 15:00:01 26/05

KL: 545,900 CP

Kết quả KD
Cân đối KT
LC Tiền tệ
Theo Quý
Theo Năm
Hiển thị % tăng/giảm so với cùng kỳ

Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

scroll left
scroll right
Tiêu đề Q1/23 % Q1/22 Q4/22 % Q4/21 Q3/22 % Q3/21 Q2/22 % Q2/21 Q1/22 % Q1/21 Q4/21 % Q4/20 Q3/21 % Q3/20 Q2/21 % Q2/20

Doanh thu

2,995.2

15.3%

2,261.9

2%

3,141.3

59.2%

2,415.8

-2.3%

2,598.2

44.9%

2,217.3

18.5%

1,973.2

12.9%

2,471.6

4.8%

Các khoản giảm trừ

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Doanh thu thuần

2,995.2

15.3%

2,261.9

2%

3,141.3

59.2%

2,415.8

-2.3%

2,598.2

44.9%

2,217.3

18.5%

1,973.2

12.9%

2,471.6

4.8%

Giá vốn hàng bán

2,817

-29.1%

2,172.9

-5.1%

2,905.7

-56.9%

2,069.2

6.5%

2,183

-35.4%

2,067.9

-145.3%

1,852

-6.7%

2,214.3

3.7%

Lợi nhuận gộp

178.2

-57.1%

89

-40.4%

235.6

94.4%

346.7

34.7%

415.2

129.6%

149.4

-85.5%

121.2

854.1%

257.3

332.6%

Thu nhập tài chính

15.3

43.4%

11.5

-8.7%

6.2

-82.4%

5.2

-68.8%

10.6

-41.7%

12.6

-19.7%

34.9

183%

16.6

63.9%

Chi phí tài chính

19.2

51.1%

32

26.6%

63.5

-36.9%

58.1

-15.8%

39.4

28%

43.6

69.3%

46.4

29.5%

50.2

-117.7%

Chi phí tiền lãi

19.2

45.2%

33

24.1%

31.1

33%

33.9

32.4%

35.1

35.8%

43.6

35.4%

46.4

34.2%

50.2

39.4%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí quản lý doanh nghiệp

21.5

-1.4%

40.7

-24.1%

22

-21.7%

27.8

-41.1%

21.2

-7.1%

32.8

37.3%

18.1

5.3%

19.7

-11.6%

Lãi/lỗ từ hoạt động kinh doanh

152.8

-58.2%

28

-67.4%

156.2

70.5%

265.9

30.4%

365.3

193.1%

85.7

-89.9%

91.6

253.1%

204

605.8%

Thu nhập khác

0.4

-25.9%

0.6

-30.2%

0.4

-14.6%

0.5

-39%

0.5

48.6%

0.9

60%

0.4

48.5%

0.8

33%

Chi phí khác

-1.6

-8.4%

-1.7

2.3%

-1.4

12.6%

-1.5

3%

-1.5

2.7%

-1.7

47.6%

-1.6

16.2%

-1.6

15%

Thu nhập khác, ròng

-1.2

-27.5%

-1.1

-27.8%

-1

11.8%

-1

-35.2%

-1

18.4%

-0.8

69.6%

-1.2

27.9%

-0.8

38.5%

Lãi/lỗ từ công ty liên doanh

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ

151.6

-58.4%

26.9

-68.3%

155.2

71.6%

264.9

30.3%

364.4

195.2%

84.9

-90%

90.5

247.1%

203.2

634.3%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hiện thời

7.6

58.8%

1.5

67.5%

7.8

-71.5%

13.3

-30.4%

18.5

-199.4%

4.5

89.1%

4.5

-510.7%

10.2

-821.6%

Thuế thu nhập doanh nghiệp – hoãn lại

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

7.6

58.8%

1.5

67.5%

7.8

-71.5%

13.3

-30.4%

18.5

-199.4%

4.5

89.1%

4.5

-510.7%

10.2

-821.6%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN

143.9

-58.4%

25.4

-68.4%

147.4

71.6%

251.6

30.3%

345.9

194.9%

80.4

-90%

85.9

242.3%

193.1

626.5%

Lợi ích của cổ đông thiểu số

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Lợi nhuận của Cổ đông của Công ty mẹ

143.9

-58.4%

25.4

-68.4%

147.4

71.6%

251.6

30.3%

345.9

194.9%

80.4

-90%

85.9

242.3%

193.1

626.5%

EPS Quý

320

-58.4%

57

-68.2%

328

71.7%

559

N/A

769

N/A

179

-90%

191

242.5%

N/A

N/A

Trang trước
Trang sau
Xem báo cáo tài chính mới nhất tại đây Mới
File báo cáo tài chính File báo cáo tài chính