menu
24hmoney
Tín hiệu
LCG (HOSE)

Công ty Cổ phần LIZEN

(LIZEN JOINT STOCK COMPANY)
10.75 +0.55 (+5.39%)

Cập nhật lúc 14:45:35 08/02

KL: 12,738,400 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE