KLB (UPCOM)

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long

28.00 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 14:59:58 14/05

KL: 146,200 CP

Ban lãnh đạo

Họ tên Chức vụ Năm sinh