menu
24hmoney
Tín hiệu
HDG (HOSE)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

(Ha Do Joint Stock Company)
32.00 -0.50 (-1.54%)

Cập nhật lúc 14:45:34 08/02

KL: 909,200 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE