Cổ phiếu cần quan tâm ngày 20/11: MWG, BMP, DXG, NLG, POW