menu
24hmoney
SEA (UPCOM)

Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

(Viet Nam Seaproducts Joint Stock Corportion)
25.90 +1.30 (+5.28%)

Cập nhật lúc 14:29:47 27/01

KL: 2,600 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS pha loãng
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE