menu
24hmoney
Tín hiệu
BVN (UPCOM)

Công ty Cổ phần Bông Việt Nam

(VietNam Cotton Joint Stock Company)
11.40 0.00 (0.00%)

Cập nhật lúc 08:30:01 08/02

KL: 0 CP

Kết quả kinh doanh quý
Đồ thị P/E, EPS 4QGN
Cơ cấu lợi nhuận
Tài sản
Nguồn vốn
Tiền mặt trên cổ phiếu
(CPBH+QLDN)/ DT (%)
ROA - ROE