Giải thích thuật ngữ: Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán; qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. Thị trường chứng khoán thực hiện các chức năng chủ yếu sau:

Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế;

Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng;

Cung cấp khả năng thanh toán cho các chứng khoán;

Đánh giá giá trị doanh nghiệp và tình hình của nền kinh tế;

Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô.

Việc mua bán chứng khoán được tiến hành ở hai thị trường sơ cấp và thứ cấp.

1. Thị trường sơ cấp: người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành;

2. Thị trường thứ cấp: nơi diễn ra sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở Thị trường sơ cấp. Các sàn giao dịch chứng khoán như HOSE, HNX, UpCom chính là thị trường thứ cấp.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Thị trường chứng khoán"