menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Chứng khoán

Chứng khoán dùng để chỉ các loại công cụ tài chính có thể thay thế được một giá trị tiền tệ nào đó. Đối với công ty đại chúng, chứng khoán thể hiện quyền sở hữu là cổ phiếu; chứng khoán thể hiện quan hệ cho vay  là trái phiếu; chứng khoán cho phép chọn mua / bán quyền sở hữu là chứng quyền (option). 

Tóm tắt:

 - Chứng khoán là các công cụ tài chính đẻ huy động vốn trên cả thị trường đại chúng và tư nhân. 

- Có 3 loại chứng khoán chủ yếu: cổ phiếu - quyền sở hữu công ty; trái phiếu - đại diện các khoản vay; và chứng khoán lai là các chứng khoán bao gồm đặc điểm của tất cả các chứng khoán khác. 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán