menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Cổ đông

Cổ đông (shareholder/ stockholder) là người, công ty hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phiếu của công ty, được gọi là vốn chủ sở hữu. Về cơ bản, cổ đông về là chủ sở hữu của một công ty, cổ đông sẽ có lợi khi doanh nghiệp hoạt động thành công. Cổ đông có thể thu được lợi ích dưới dạng tăng giá trị cổ phiếu hoặc lợi nhuận tài chính được chia dưới dạng cổ tức. Ngược lại, khi một công ty thua lỗ, giá cổ phiếu giảm xuống, cổ đông sẽ thua lỗ và danh mục đầu tư của cổ đông sẽ bị giảm giá trị.

- Cổ đông là bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tổ chức nào sở hữu ít nhất một cổ phiếu của công ty.

- Cổ đông sẽ lãi (hoặc lỗ) và/ hoặc được trả cổ tức

- Cổ đông sẽ có một số quyền đối với công ty, ví dụ: quyền biểu quyết tại các cuộc họp hội đồng cổ đông, quyền được chia cổ tức, hoặc quyền biểu quyết về việc sáp nhập.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán