Năm 2019, May Sông Hồng (MSH) báo lãi sau thuế 452 tỷ đồng