TV2 - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023

TV2 - Báo cáo kết quả kinh doanh qúy 3/2023

Nguồn: FireAnt

Ngày phát hành: 28/11/2023

TV2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 51,000 đồng/cổ phiếu

TV2: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 51,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn: VCBS

Ngày phát hành: 03/08/2023