menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: thanh khoản

Thanh khoản đại diện cho tính hiệu quả hoặc sự dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt mà không ảnh hưởng tới giá thị trường của một tài sản hoặc chứng khoán. Tài sản có tính thanh khoản nhất chính là tiền mặt.

Lưu ý:

- Thanh khoản đề cập tới tính hiệu quả hoặc sự dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt mà không ảnh hưởng tới giá thị trường của một tài sản hoặc chứng khoán.

- Tiền mặt là tài sản thanh khoản nhất trong khi tài sản hữu hình kém thanh khoản hơn. Có hai loại thanh khoản chính là thanh khoản thị trường và thanh khoản kế toán.

- Chỉ số thanh toán ngắn hạn, chỉ số thanh toán nhanh và chỉ số thanh toán bằng tiền thường được dùng để đo tính thanh khoản.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán