menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Tài sản

Tài sản là một nguồn lực có giá trị kinh tế mà một cá nhân, tập đoàn hoặc quốc gia sở hữu hoặc kiểm soát với kỳ vọng rằng sẽ mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai. Tài sản được thể hiện trêno trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và được mua lại, hoặc tạo ra để tăng giá trị của doanh nghiệp hoặc mang lại lợi ích cho hoạt động của doanh nghiệp. Một tài sản có thể tạo ra dòng tiền, giảm chi phí hoặc cải thiện doanh số bán hàng trong tương lai, bất kể đó là thiết bị sản xuất hay bằng sáng chế.

- Tài sản là nguồn lực có giá trị kinh tế mà một cá nhân, tập đoàn hoặc quốc gia sở hữu hoặc kiểm soát với kỳ vọng rằng nó sẽ mang lại lợi ích trong tương lai.

- Tài sản được thể hiện trên bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp và được mua lại hoặc tạo ra để tăng giá trị của doanh nghiệp hoặc mang lại lợi ích cho hoạt động của doanh nghiệp.

- Một tài sản có thể tạo ra dòng tiền, giảm chi phí hoặc cải thiện doanh số bán hàng trong tương lai, bất kể đó là thiết bị sản xuất hay bằng sáng chế.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán