Giải thích thuật ngữ: Số tiền lãi

Là khoản tiền tổ chức tín dụng phải trả cho khách hàng gửi tiền hoặc khách hàng nhận cấp tín dụng phải trả cho tổ chức tín dụng về việc sử dụng khoản tiền đã nhận, được tính dựa trên lãi suất, kỳ tính lãi, thời hạn tính lãi và cách tính lãi.

 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Số tiền lãi"