menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Sáp nhập

Sáp nhập là một thỏa thuận hợp nhất hai công ty hiện tại thành một công ty mới. Có một số loại sáp nhập và  một số lý do tại sao các công ty hoàn thành việc sáp nhập. Hoạt động mua bán và sáp nhập thường được thực hiện để mở rộng phạm vi tiếp cận của công ty, mở rộng sang các phân khúc mới hoặc giành thị phần. Tất cả những điều này được thực hiện để tăng giá trị cho cổ đông. Thông thường, trong quá trình sáp nhập, các công ty có điều khoản cấm mua bán hoặc sáp nhập bởi các công ty bổ sung.

Lưu ý:

- Sáp nhập là một cách để các công ty mở rộng phạm vi tiếp cận, mở rộng sang các phân khúc mới hoặc giành thị phần.

- Sáp nhập là sự hợp nhất tự nguyện của hai công ty theo các điều kiện bình đẳng rộng rãi thành một thực thể pháp lý mới.

- Năm hình thức sáp nhập chính là tập đoàn, liên kết, mở rộng thị trường, theo chiều ngang và chiều dọc

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán