menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Quản lý tài sản

Quản lý tài sản là việc quản lý toàn bộ hoặc một phần danh mục đầu tư của khách hàng bởi một tổ chức dịch vụ tài chính, thường là một ngân hàng đầu tư hoặc một cá nhân. Các tổ chức cung cấp các dịch vụ đầu tư cùng với một loạt các dịch vụ sản phẩm thay thế và truyền thống mà các nhà đầu tư bình thường không có được.

Lưu ý:

- Quản lý tài sản là việc quản lý các khoản đầu tư thay mặt cho người khác.

- Mục tiêu của quản lý tài sản là phát triển danh mục đầu tư của khách hàng theo thời gian đồng thời giảm thiểu rủi ro.

- Quản lý tài sản là một dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức tài chính phục vụ cho các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao, các tổ chức chính phủ, các tập đoàn và các trung gian tài chính.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán