Giải thích thuật ngữ: Nợ xấu

Là các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Nợ xấu"