Giải thích thuật ngữ: Nợ quá hạn

Là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc hoặc lãi đã quá hạn thanh toán được thỏa thuận trên hợp đồng cho vay giữa các bên.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Nợ quá hạn"