menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Doanh thu

Doanh thu là thu nhập đến từ hoạt động kinh doanh thông thường, bao gồm cả các khoản chiết khấu và giảm trừ do hàng bán bị trả lại. Doanh thu là số thu nhập sơ bộ, sau khi trừ đi các chi phí khỏi doanh thu sẽ còn lại thu nhập thuần.

  Đối với các doanh nghiệp thông thường: doanh thu = giá x số lượng sản phẩm bán được. Khả năng có thể đem lại doanh thu dương sớm là một yếu tốt rất quan trọng khi cân nhắc các Start-up. 

 Doanh thu là thu nhập từ hoạt động kinh doanh, bao gồm các hoạt động kinh doanh cốt lõi và không cốt lõi của doanh nghiệp.

 Doanh thu hoạt động là nguồn thu đến từ hoạt động kinh doanh cốt lõi như bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

 Doanh thu khác đến từ những khoản thu nhập không thường xuyên, những nguồn thu phụ như các khoản bồi thường thắng kiện ... .

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán