menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Các bên liên quan

Các bên liên quan là các bên có lợi ích đối với công ty. Thông thường, các bên liên quan chỉ nhà đầu tư, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp hàng cho công ty đó. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến trách nhiệm xã hội, do đó khái niệm này được mở rộng ra bao gồm cả cộng đồng, chính phủ và các tổ chức thương mại.

Các bên liên quan là bên có lợi ích tại công ty và có thể ảnh hưởng hoặc gây ảnh hưởng tới lợi ích này.

 Các bên liên quan thường bao gồm nhà đầu tư, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp, cộng đồng, chính phủ hoặc các tổ chức thương mại.

 Các bên liên quan có thể nằm ngoài hoặc nội bộ công ty.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán