Giải thích thuật ngữ: Cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp đang có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp đang nợ (các khoản nợ). Bảng cân đối kế toán phải được lập theo mẫu dành cho DNNVV được Bộ Tài chính quy định. * Bảng cân đối kế toán còn được gọi là bảng tổng kết tài sản, bởi vì thực chất nó là bảng cân đối giữa tài sản và nguồn vốn của một doanh nghiệp vào một thời điểm cụ thể, hay nói cách khác, nó thể hiện sự cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn. Nó cho chúng ta biết về hiện trạng nguồn lực kinh tế cũng như cơ cấu tài trợ vốn của doanh nghiệp.* Bảng cân đối kế toán có ba thành phần: Tài sản, Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cân đối kế toán"