menu
24hmoney

Bài của Phạm Viên Chi

Pro
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Thaiholdings đã tổ chức Đại hội Cổ
đông thường niên 2023. Tại cuộc họp, các báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát cùng
14 tờ trình đã được các cổ đông công ty thông qua.
Trong đó, theo Báo cáo về hoạt động quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm
2023, HĐQT đặt mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023: Doanh
thu thuần hợp nhất đạt 3.272 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 358 tỷ đồng;
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 241 tỷ đồng.
Để đạt được các mục tiêu trên, HĐQT định hướng tập trung triển khai công tác tái cấu
trúc. Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT/THD được ban hành đã đưa ra 7 chuyên đề
của đề án tái cấu trúc giai đoạn 1. Trong đó, việc cấu trúc lại bộ máy tổ chức được đưa
lên hàng đầu nhằm tạo nền tảng vững chắc cho các đề án khác cũng như sự phát triển
lâu dài của công ty. Việc tái cấu trúc trong thời điểm hiện tại nhằm tối ưu hoá mọi
nguồn lực, hoàn thiện bộ máy vận hành, kiểm soát tốt và đáp ứng tốc độ phát triển
nhanh chóng hiện nay.
Trong năm 2023 này, công ty tập trung trọng tâm vào hoạt động tái cơ cấu danh mục
đầu tư; duy trì và phát triển các hoạt động SXKD truyền thống, cốt lõi. Thaiholdings
đang tiếp cận hơn 10 Dự án & Doanh nghiệp tiềm năng, có địa bàn tập trung tại các
thành phố lớn, trực thuộc TW và các địa phương có thế mạnh về du lịch. Các dự án
tiềm năng mà Thaiholdings đang sở hữu như: Dự án đô thị và nghỉ dưỡng gần 352 ha
ở Phú Quốc; 3,5 ha đất vàng tại số 5 – 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội; 2,7 ha đất ở
tại Khu đô thị Xuân Thành, thành phố Ninh Bình… đang được triển khai phù hợp với
định hướng và tình hình chung của thị trường.
Ngoài ra, các công tác như đẩy mạnh số hoá để đổi mới mô hình kinh doanh; Quản lý
an toàn, hiệu quả nguồn vốn của cổ đông và nguồn vốn vay… sẽ được Công ty Cổ
phần Thaiholdings đồng thời triển khai.
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Add: Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội
W: thaiholdings.com.vn T: +84 24 3968 9898 F:+84 24
3525 9898
Đại hội đồng Cổ đông cũng đã thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ
lệ 10% . Với định hướng mở rộng đầu tư , sản xuất vào những dự án mang lại lợi
nhuận lâu dài cho cổ đông cũng như tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu, phương án
trả cổ tức bằng cổ phiếu đã được các cổ đông biểu quyết với tỷ lệ đồng thuận cao
(100%).
Với việc thông qua 4 tờ trình về nhân sự cơ cấu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát
cũng có sự thay đổi. Theo đó, đại hội đã miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT là Ông
Nguyễn Văn Thuyết, Ông Nguyễn Văn Dũng, Ông Nguyễn Văn Khoa. Sau khi nhận
đề cử và thực hiện biểu quyết, Ông Nguyễn Chí Kiên được HĐQT tín nhiệm bầu làm
Chủ tịch HĐQT cùng 2 thành viên mới là Ông Phan Mạnh Hùng và Bà Vũ Thanh
Huệ.
Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thaiholdings nhiệm kỳ
2019– 2024, gồm các ông/bà có tên sau:
Ông Nguyễn Chí Kiên, Chủ tịch HĐQT
Ông Ông Phan Mạnh Hùng, Thành viên HĐQT
Bà Vũ Thanh Huệ, Thành viên HĐQT
Ông Vũ Ngọc Định, Thành viên HĐQT
Bà Trần Thị Thanh Giang, Thành viên độc lập HĐQT
Đại hội đã bầu Bà Bùi Thị Thanh Nhàn vào vị trí Thành viên BKS. Đồng thời, Bà
Nguyễn Thu Vân đã được Ban Kiểm soát bầu làm Trưởng BKS thay cho Ông Bùi Lê
Quang (được từ nhiệm từ tháng 10/2022). Theo đó, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 –
2024 của Công ty Cổ phần Thaiholdings gồm 3 thành viên:
Bà Nguyễn Thu Vân, Trưởng BKS
Bà Dư Thị Hải Yến, Thành viên BKS
Bà Bùi Thị Thanh Nhàn, Thành viên BKS
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Thaiholdings đã tổ chức Đại hội Cổ. đông thường niên 2023.  ...
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Thaiholdings đã tổ chức Đại hội Cổ. đông thường niên 2023.  ...
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Thaiholdings đã tổ chức Đại hội Cổ. đông thường niên 2023.  ...
Ngày 27 tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Thaiholdings đã tổ chức Đại hội Cổ. đông thường niên 2023.  ...
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ