Tăng trưởng 12,43% trong 10 tháng, BVBF dẫn đầu các quỹ mở trái phiếu nội địa