Nhóm quỹ KIM Investment Funds trở thành cổ đông lớn tại DXG