Invest Đại Tây Dương bán ra hơn 26 triệu cổ phiếu GTN, giảm sở hữu xuống còn 18%