HDBank báo lãi trước thuế 2019 đạt 5,018 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay