DHC: Lãi 9 tháng giảm 26%, quý 4 trông chờ vào nhà máy Giao Long 2?