menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Nhà đầu tư cá nhân

Nhà đầu tư cá nhân (NĐT cá nhân) là các nhà đầu tư không thuộc tổ chức chuyên nghiệp, thực hiện mua bán chứng khoán và chứng chỉ quỹ dưới hình thức như quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và quỹ tương hỗ (mutual fund). 

NĐT cá nhân giao dịch qua các công ty môi giới trực tuyến hoặc truyền thống. NĐT cá nhân mua chứng khoán cho tài khoản cá nhân và thường với số lượng nhỏ hơn nhiều so với NĐT tổ chức. NĐT tổ chức là từ chỉ các nhà đầu tư, quản lí quỹ quản lí các danh mục lớn như quỹ hưu trí ... 

- NĐT cá nhân là nhà đầu tư không chuyên nghiệp tham gia vào thị trường với số khối lượng nhỏ. 

- Do khối lượng nhỏ, chi phí giao dịch của các nhà đầu tư cá nhân khá cao, ngoại trừ trường hợp giao dịch qua các công ty môi giới trực tuyến. 

- Thị trường cho NĐT cá nhân là vô cùng lớn bởi nó bao gồm cả các tài khoản hưu trí, các công ty môi giới, các robot tư vấn đầu tư tự động ... . 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán