menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Liên doanh

Liên doanh là thỏa thuận kinh doanh trong đó 2 bên đồng ý đóng góp các nguồn lực để hoàn thành một mục tiêu. Mục tiêu ở đây có thể là một dự án hoặc một công việc kinh doanh. 

Trong một liên doanh, mỗi thành viên đều chịu trách nhiệm về lợi nhuận, lỗ, chi phí liên quan đến mỗi bên. Tuy nhiên, liên doanh là một pháp nhân riêng và không ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh khác của bên tham gia. 

- Liên doanh là thỏa thuận kinh doanh trong đó 2 bên đồng ý đóng góp các nguồn lực để hoàn thành một mục tiêu. 

- LIên doanh là một hình thức hợp tác theo nghĩa thông thường và có thể đảm nhận các nghĩa vụ pháp lí. 

- Liên doanh là hình thức được các công ty nước ngoài sử dụng, bằng cách hợp tác với công ty bản địa,  khi muốn tiến vào thị trường mới. 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán