Giải thích thuật ngữ: Lãi suất

Là tỷ lệ được xác định bởi tổ chức tín dụng với khách hàng, quy đổi theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm); một năm là ba trăm sáu mươi lăm ngày

Quy ước quy đổi tỷ lệ %/năm sang %/tháng, %/tuần và %/ngày được tính như sau:

a) Một tháng là ba mươi ngày;

b) Một tuần là bảy ngày;

c) Một ngày là hai mươi tư giờ.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Lãi suất"