menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Giám đốc điều hành

Giám đốc điều hành là người chịu trách nhiệm về các hoạt động hàng ngày của công ty, tổ chức hoặc bộ phận công ty.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán