menu
24hmoney

Giải thích thuật ngữ: bất động sản

Bất động sản là đất, tất cả những gì gắn liền với đất vĩnh viễn và tất cả các quyền sở hữu, bao gồm cả quyền sở hữu, bán, cho thuê và hưởng thụ đất. Bất động sản có thể được phân loại theo mục đích sử dụng chung là nhà ở, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp hoặc mục đích khác. Để hiểu liệu bạn có quyền bán nhà của mình hay không, bạn cần biết bạn có những quyền nào — hoặc không sở hữu — đối với tài sản đó.

Lưu ý:

- Bất động sản là đất đai, mọi thứ gắn liền với nó vĩnh viễn và tất cả các quyền lợi, lợi ích và quyền vốn có trong quyền sở hữu bất động sản.

- Bất động sản được định nghĩa là đất ở, trên và dưới bề mặt trái đất, bao gồm tất cả những thứ gắn liền vĩnh viễn với nó, dù là tự nhiên hay nhân tạo.

- Trong thực tiễn, thuật ngữ "real estate" đồng nghĩa với "real property".

- Tài sản cá nhân được coi là tất cả tài sản không phù hợp với định nghĩa về tài sản thực, chẳng hạn như quần áo, xe hơi và đồ đạc.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán