24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán; qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. Thị trường chứng khoán thực hiện các chức năng chủ yếu sau:

Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế;

Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng;

Cung cấp khả năng thanh toán cho các chứng khoán;

Đánh giá giá trị doanh nghiệp và tình hình của nền kinh tế;

Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô.

Việc mua bán chứng khoán được tiến hành ở hai thị trường sơ cấp và thứ cấp.

1. Thị trường sơ cấp: người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành;

2. Thị trường thứ cấp: nơi diễn ra sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở Thị trường sơ cấp. Các sàn giao dịch chứng khoán như HOSE, HNX, UpCom chính là thị trường thứ cấp.