Cổ phiếu sang phiên giảm sàn thứ 9, Tiến Bộ muốn mua 1 triệu cổ phiếu quỹ