Cắt điện, nước không là thuốc chữa bệnh xây sai phép, không phép